Υπουργείο Παιδείας: Ανάκληση προκήρυξης για την επιλογή εκπαιδευτικών στα εκκλησιαστικά σχολεία

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι, κατόπιν της αριθ. 14ης /31-05-2023 απόφασης του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και της από 06/06/2023 σχετικής επιστολής του Προέδρου του, ανακαλείται η αριθ. 58204/Θ2/26-05-2023 (ΑΔΑ: 9ΕΧΥ46ΜΤΛΗ-ΤΕ4) προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των εκκλησιαστικών σχολείων του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) για το σχολικό έτος 2023-2024.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΥ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ

ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Πηγή: https://www.minedu.gov.gr/

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ