Χίος: 29 Νέες Προσλήψεις

Ο Δήμος Χίου, προσλαμβάνει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά είκοσι εννέα (29) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΔΕ Οδηγών

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Χίου (περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4765/2021 και της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Εσωτερικών).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (protokollo@chios.gov.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Χίου, Δημοκρατίας 2, Χίος Τ.Κ. 821 31, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κας Ειρήνης Μορτάκη (τηλ. επικοινωνίας: 22713 50817) ή κου Ντόσκα Γεωργίου (τηλ. επικοινωνίας: 22713 50887).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2023

ΠΗΓΗ