Υπουργείο Παιδείας: Υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών στα εκκλησιαστικά σχολεία

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

07/06/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει την

14/06/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των εκκλησιαστικών σχολείων του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

Το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα της γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή της εκκλησιαστικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (παρ. 4 του άρθρου 127 του Ν. 4823/2021)

να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση

συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού με θητεία τεσσάρων (4) ετών, στα οκτώ (8) Εκκλησιαστικά Σχολεία, όπως αυτά αναγράφονται στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ της παρούσης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα που υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π.:

http://www.iep.edu.gr/services/ekklisiastika_teachers/

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την

29/05/2023 και ώρα 08:00 έως την

07/06/2023 έως τις 16:00.

Η αίτηση κάθε υποψήφιου/ας συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή.

Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τους κωδικούς που διαθέτουν οι υποψήφιοι/ες στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν την αίτησή τους, με σειρά προτίμησης, για πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού σε μέχρι τρία (03) συνολικά Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ της προκήρυξης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Ως εκπαιδευτικοί των Ε.Σ. επιλέγονται μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα της γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή της εκκλησιαστικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων

Αίτηση και Προθεσμία Υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση υποψηφιότητας καθώς και τα επισυναπτόμενα σε αυτή δικαιολογητικά.

Πριν τη λήξη της προθεσμίας, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει μέσω του πληροφοριακού συστήματος να συμπληρώσουν και να κάνουν ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ της αίτησής τους.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης αποδίδεται ένας μοναδικός κωδικός υποψήφιου/ας, ο οποίος αποτελεί και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.

Η εκτύπωση της αίτησης θα είναι δυνατή αμέσως μετά την οριστική υποβολή της και θα φέρει την ημερομηνία της οριστικής υποβολής και κωδικό/αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης καμία τροποποίηση δεν γίνεται δεκτή, ακόμα και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Συνοδευτικά δικαιολογητικά Αίτησης

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων συνοδεύονται, υποχρεωτικά, από ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων.

Όλα τα δικαιολογητικά θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά (upload) σε υποδεικνυόμενη θέση στην πλατφόρμα των αιτήσεων.

Κλήση σε συνέντευξη

Μετά την κατάρτιση του προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων της παρ. 8 του άρθρου 127, την εξέταση των ενστάσεων και την αναπροσαρμογή του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων της παρ. 9 του άρθρου 127 του ν. 4823/2021, το Ε.Σ.Ε.Ε. ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των δεκτών υποψηφίων σε συνέντευξη, η οποία μαγνητοφωνείται.

Η πρόσκληση με τις ημερομηνίες, κατά τις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι/ες σε συνέντευξη, αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

Εάν συντρέχει σοβαρός λόγος, η συνέντευξη μπορεί να διενεργείται ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, μέσω εφαρμογής τηλεδιάσκεψης, με ευθύνη του Ε.Σ.Ε.Ε. και η οποία διεξάγεται με την ίδια διαδικασία.

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να αιτηθεί εγγράφως και τεκμηριωμένα προς το Ε.Σ.Ε.Ε., εντός τριών (3) ημερών από την ανακοίνωση του ανωτέρω πίνακα, τη διεξαγωγή της συνέντευξης εξ αποστάσεως.

Υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Ενστάσεις κατά της βαθμολογίας της συνέντευξης που διενεργείται από το Ε.Σ.Ε.Ε. δεν γίνονται δεκτές και δεν εξετάζονται.

Τοποθέτηση

Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί τοποθετούνται στα Εκκλησιαστικά Σχολεία σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης και τις δηλωθείσες προτιμήσεις.

Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε Εκκλησιαστικά Σχολεία γίνεται με απόφαση του/της Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από άσκηση ελέγχου νομιμότητας.

Η θητεία των εκπαιδευτικών σε Εκκλησιαστικό Σχολείο είναι τετραετής.

Οι εκπαιδευτικοί, που τοποθετούνται σε Εκκλησιαστικό Σχολείο, διατηρούν την οργανική τους θέση.

Οι νεοεισερχόμενοι σε Εκκλησιαστικό Σχολείο εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας τους υποβάλλονται σε αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 131 του N. 4823/2021.

Αν η αξιολόγηση είναι θετική, οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται οριστικά, έπειτα από αίτησή τους, για το υπόλοιπο της τετραετούς θητείας, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 127 του N. 4823/2021, στα οικεία Εκκλησιαστικά Σχολεία με απόφαση του/της Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αν δεν συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στην οργανική τους θέση και η θητεία τους λήγει αυτοδικαίως.

Στη διάρκεια της θητείας του σε Εκκλησιαστικό Σχολείο, ο εκπαιδευτικός δεν δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα για πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε άλλο Εκκλησιαστικό Σχολείο.

Στη διάρκεια της θητείας του σε Εκκλησιαστικό Σχολείο, ο εκπαιδευτικός δύναται να υποβάλει αίτηση μετάθεσης ή απόσπασης.

Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Εκκλησιαστικών Σχολείων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δώδεκα (12) έτη.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: https://www.minedu.gov.gr/