ΣΠΠΝ: Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού

Η Σχολή Πολέμου Πολεμικού Ναυτικού (ΣΠΠΝ), ανακοίνωσε την πρόσληψη με επιλογή Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού [Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ)], με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και Ωριαίας Αντιμισθίας για το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην έδρα της ΣΠΠΝ, στην περιοχή του Βοτανικού Αθηνών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την προκήρυξη υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως στη ΣΠΠΝ, είτε με συστημένη επιστολή με την ένδειξη (για τη Σχολή Πολέμου Πολεμικού Ναυτικού), στη διεύθυνση:

Ναυτικό Οχυρό Βοτανικού, Βοτανικός, Ευκαλύπτων 41 Τ.Κ. 10447.

Προθεσμία υποβολής είναι είκοσι (20) ημέρες από την επομένη της ανάρτησης της παρούσης στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Περί συστημένων επιστολών, το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται από την ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας κρατικού ταχυδρομείου. Μετά την ανωτέρω προθεσμία, κανένα έγγραφο δε γίνεται δεκτό.

Υποδείγματα αιτήσεων και υπευθύνων δηλώσεων θα βρίσκονται αναρτημένα και διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο του Πολεμικού Ναυτικού (www.hellenicnavy.gr) στο διαδικτυακό πεδίο της ΣΠΠΝ (hellenicnavy.gr/dioikisinaytikis-ekpaideysis-dne/naytiki-scholi-polemoy/anakoinoseis/)

Πληροφορίες παρέχονται από τη Διεύθυνση Σπουδών της ΣΠΠΝ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τηλέφωνα: 210 3484362- 166- 159- 162 και 163 και ηλεκτρονική διεύθυνση: nsp_edu@navy.mil.gr

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ