ΣΟΧ: Τι είναι η προκήρυξη ΣΟΧ

Οι άνθρωποι που θέλουν να εργαστούν στο Δημόσιο και σε Φορείς του, έχουν ακούσει τον όρο ΣΟΧ χωρίς να γνωρίζουν και απαραίτητα τι σημαίνει.

Η προκήρυξη ΣΟΧ, σημαίνει Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου και είναι ουσιαστικά οι συμβάσεις που έχουν περιορισμένη διάρκεια.

Μπορεί η διάρκεια υπογραφής της σύμβασης να είναι από 2 μήνες έως και 36 μήνες. Με την υπογραφή της σύμβασης ορίζεται και η ημερομηνία λήξης.

Όλες οι προκηρύξεις ΣΟΧ αναφέρουν εκτός από τον αριθμό των θέσεων, τις ειδικότητες και τη διάρκεια τους.

Υπάρχουν διαφορετικά έντυπα ΣΟΧ, τα οποία τα καθορίζει η προκήρυξη του φορέα. Μαζί με το έντυπο της ΣΟΧ, επισυνάπτονται και τα δικαιολογητικά μας προς υποβολή.

Ο βασικός διαχωρισμός είναι ότι εξαρτάται από την κατηγορία εκπαίδευσης, για  την  Πανεπιστημιακή (ΠΕ), Τεχνολογική (ΤΕ), Δευτεροβάθμια (ΔΕ) και τέλος Υποχρεωτικής(ΥΕ) Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το έντυπο της ΣΟΧ που υποβαλλουμε πρέπει πάντα να είναι υπογεγραμμένο.