Σητεία: Προσλήψεις προσωπικού

Στην Σητεία προσλαμβάνεται εξειδικευμένο προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, από 1-11-2022 έως 31-8-2023 και με δυνατότητα ανανέωσης – παράτασης εφόσον συνεχίζεται το πρόγραμμα, προκειμένου να λειτουργήσει η Δομή Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. «ΔΗΜΗΤΡΑ», στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2022-2023.

Οι ειδικότητες που ζητούν:
1. 1 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2. 1 AEI ή ΤΕΙ λογοθεραπευτή
3. 1 ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
4. 1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και ελλείψει αυτών ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ
Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικής Πολιτικής ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης.
5. 1 ΔΕ Μαγείρων
6. 1 ΔΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ-ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΜΕΑ

Δείτε εδώ την απόφαση με αριθμό.89/2022, (πρακτικό 22/15-09-2022):