Πρόσληψη Ψυχολόγου για 12 μήνες

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η), θα προβεί σε συνεργασία με έναν (1) επαγγελματία ειδικότητας

ΠΕ Ψυχολογίας

για την στελέχωση του Κέντρου Ημέρας Ασθενών με Alzheimer, με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Πα.Γ.Ν.Η (για Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Βούτες Ηρακλείου Κρήτης, τκ: 71110 υπόψη κ.Νύκταρη Μαρίας και Αποστολάκη Μαρίνας (τηλ. επικοινωνίας: 2810542067 και 2810392238).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα, δηλαδή από την

Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 μέχρι και την

Παρασκευή 10 Μαΐου 2024.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΗΓΗ