8 θέσεις Διοικητικών σε Μπάλο και Γραμβούσα

Balos Beach, Greece

Ο Δήμος Κισσάμου, ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως δυο (2) μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 206 του Ν. 3584/2007, για την είσπραξη τέλους χρήσης των έργων υπαίθριας αναψυχής της περιοχής του Ακρωτηρίου Γραμβούσας και Μπάλου.

Η ειδικότητα που ζητά είναι:

  • Δ.Ε. Διοικητικού –  Λογιστικού (8 άτομα)

Οι υποψήφιοι πρέπει είναι Έλληνες πολίτες βάσει του αρ. 12 του Ν. 3584/2007 και να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα (άρθρο 82 του Ν. 5003/2022).

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν και θα προσληφθούν.

Να μην έχουν κωλύματα του αρ. 16 του Ν. 3584/2007.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την καταθέσουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας στο Δημαρχείο Κισσάμου (Πολεμιστών 1941 αρ.2) ή να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση aitisiproslipsis@kissamos.gr από την

Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 έως την

Παρασκευή 26 Απριλίου 2024.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης στον δικτυακό τόπο του Δήμου Κισσάμου (www.kissamos.gr).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΗΓΗ