Προσλήψεις Διοικητικών, Νοσηλευτών, Φαρμακοποιών, Βιολόγων, Λογιστών, Ψυχολόγων, Πληροφορικής

Προσλήψεις 2024

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ Α.Ε.)

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

προσωπικό συνολικού αριθμού 12 ατόμων των κλάδων και κατηγοριών όπως αναφέρονται πιο κάτω, να υποβάλλουν την αίτησή τους για πρόσληψη στην Α.Ε.Μ.Υ.Α.Ε. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως τις 31-12-2023, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής της ως σύμβασης αορίστου χρόνου, με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, κατά τους ισχύοντες όρους της συμφωνίας επιδότησης, για τη στήριξη του Έργου 5 «Διαχείριση – Τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης του Προγράμματος» της Δράσης «Ανάπτυξη των Παρεχόμενων Υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας)».

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

  • 1 ΠΕ οποιοδήποτε πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης – Γενικός Συντονιστής Δράσης

  • 1 ΤΕ Λογιστικής – Διοικητικός Διαχειριστής Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

  • 1 ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής ή ΠΕ Φαρμακοποιών ή ΠΕ Βιοχημικών ή ΠΕ Βιολόγων

  • 1 ΠΕ Ψυχολογίας

  • 2 ΤΕ Λογιστικής

  • 2 ΤΕ Διοικητικού ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας

  • 1 ΤΕ Πληροφορικής

  • 2 ΤΕ Διοικητικού

  • 1 ΔΕ Πληροφορικής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την αίτησή τους στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. μαζί με τα αναφερόμενα στην προκήρυξη παραστατικά/δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των τυπικών και πρόσθετα συνεκτιμώμενων προσόντων της ειδικότητας – θέσης που αιτούνται σε κλειστό φάκελο στο χρονικό διάστημα από

02/06/2023 έως και

16/06/2023, ώρα 14.00

α) να αποστείλουν ταχυδρομικά με φάκελο συστημένου ή με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ

β) να αποστείλουν μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών

Ως ημερομηνία αποστολής/υποβολής της αίτησης, θεωρείται

α) η ημερομηνία σφραγίδας των ΕΛΤΑ ή

β) της ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς.

Δεκτές προς αξιολόγηση θα γίνουν οι υποψηφιότητες των ατόμων των οποίων οι αιτήσεις θα παραληφθούν από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της πρόσκλησης και συγκεκριμένα μέχρι και τις 20/06/2023, ώρα 14.00.

Αιτήσεις που θα παραληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για κάθε συμπληρωματική πληροφορία καθημερινά 12.00-14.00 στο τηλέφωνο 210.2420223.

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ Α.Ε.) ιδρύθηκε με το Ν.3293/2004 αναλαμβάνοντας την άμεση μετα-ολυμπιακή αξιοποίηση της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού. Αποτελεί Δημόσια Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΚΟ) που τελεί υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία ασκείται από τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και από τον Υπουργό Υγείας κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν.3429/2005 περί λειτουργίας των ΔΕΚΟ.

Πρωταρχική βασική δραστηριότητα της ΑΕΜΥ ΑΕ αποτέλεσε η λειτουργία και αξιοποίηση των υποδομών της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού, η οποία αποτελεί εποπτευόμενο φορέα της.

Η ΑΕΜΥ Α.Ε. εποπτεύει και διαχειρίζεται την Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, το Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κερατέας – Κ. Πρίφτης και το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ