Πειραιάς: Αποτελέσματα προσλήψεων βρεφονηπιακών

προσληψεις δήμος κισσάμου

Στον Πειραιά ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της υπ΄ αρ. ΣΟΧ 2/2022 (αρ. πρωτ. 31277/2806/15-07-2022) για τις συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Βρεφονηπιακών Σταθµών του ∆ήµου, που αφορούν:

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  και

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ

Η διάρκεια της σύµβασης των ανωτέρω ορίζεται από 11-10-2022 έως και 31-07-2023,
οπότε λύεται αυτοδίκαια χωρίς καµία αποζηµίωση για την αιτία αυτή.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα: ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Δείτε και εδώ: https://workpress.gr/dimos-peiraia-32-nees-theseis/