Δήμος Αθηναίων: 63 Νέες θέσεις εργασίας για ένα έτος

βοήθεια

Το ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ), προσλαμβάνει με σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά εξήντα τρία (63) άτομα για την κάλυψη των αναγκών του, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Ειδικότητες που ζητά είναι: 

ΙΑΤΡΟΙ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ

ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ

ΥΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

ΥΕ ΠΛΥΝΤΡΙΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠΣΜΕ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠΣΜΕ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 35 , στον 1ο όροφο στο γραφείο Πρωτοκόλλου από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 9.00 π.μ. έως 14.00μ.μ. είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: smekyada@athens.gr

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

Δείτε την προκήρυξη:

 

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/

Ακολουθήστε μας στο Facebook