Πάτρα: Πρόσληψη γιατρού

Στην Πάτρα το ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) φυσικού προσώπου, για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών Δήμου Πατρέων, με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και για έως ένα έτος, στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2022-2023.

Η ειδικότητα που ζητά είναι:

ΠΕ Ιατρών με ειδικότητα Παιδιάτρου

Η αμοιβή ορίζεται στις δέκα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (14.000,00€) και τρείς χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ευρώ (3.420,00€) για εργοδοτικές εισφορές.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από 20/10/2022 έως και 31/10/2022

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο αίτησης ΣΜΕ 1 ΠΕ/ΤΕ και να το υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • είτε ηλεκτρονικά στο email : ds.kodip@gmail.com
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», Γούναρη 76, Τ.Κ. 262 24 ΠΑΤΡΑ, υπόψη κας Ψαρρού

Τηλ. επικοινωνίας: 2610 390961 και 2610 390964

Δείτε την προκήρυξη