ΟΚΑΝΑ: Θέση εργασίας με μισθό 1300 ευρώ

Ο ΟΚΑΝΑ προσλαμβάνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ένα (1) άτομο, για την υλοποίηση της Πράξης «Νέες Δομές Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) και Υπνωτήριο», με έδρα τον Δήμο Αθηναίων,  για χρονικό διάστημα έως οχτώ (8) μηνών και συγκεκριμένα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 30.06.2023, με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος.

Η ειδικότητα που ζητά είναι:

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο εργαζόμενος θα εργάζεται στο Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) με κυλιόμενο ωράριο (πρωινή / απογευματινή βάρδια) ως ακολούθως:

5ήμερη Απασχόληση σε Δομή Λειτουργίας 7 ημέρες την εβδομάδα

Πρωινή Βάρδια 07:00-15:00

Απογευματινή Βάρδια 15:00-23:00Ο

Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. μπορεί να τροποποιήσει το ωράριο σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας της δομής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων.

Η αμοιβή των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα για τη Δομή του ΑΚΗΑ για τις θέσεις Διοικητικού Προσωπικού, ορίζεται σε 1.300,00 ευρώ (μισθοδοτικό κόστος, αναπροσαρμοσμένο σε τυχόν αυξήσεις ή μειώσεις σε ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη-εργαζόμενου, φόρους, Κυριακές, Αργίες, κτλ.) ανά μήνα εργασίας, και όχι πλέον της συμπλήρωσης των 15.600,00 ευρώ (μισθολογικό κόστος) για κάθε 12 μήνες.

Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση μόνο με συστημένη επιστολή, στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ -ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, 10433 -Αθήνα.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του ΟΚΑΝΑ http://www.okana.gr  στη διαδρομή: Ανακοινώσεις ►ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ –ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την 02.11.2022 ημέρα Τετάρτη και λήγει την 16.11.2022 ημέρα Τετάρτη.

Τηλέφωνα: 210 88.98.217, 210 8898255 (10:00 –13:00).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/