ΟΚΑΝΑ: Θέσεις εργασίας Γιατρών, Διοικητικών, Οδηγών

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του, προτίθεται να συνεργαστεί με επτά (7) συνεργάτες, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του έργου, με έδρα την Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

– Ιατροί Παθολόγοι, Γενικοί Ιατροί ή Ιατροί κάθε άλλης κλινικής ειδικότητας, 2 θέσεις

– ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 2 θέσεις και

– ΔΕ Οδηγών 3 θέσεις

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την

03.04.2024 ημέρα Τετάρτη και λήγει την

17.04.2024 ημέρα Τετάρτη

Αιτήσεις που υποβλήθη αν πριν από την 03.04.2024 ή που θα υποβληθούν μετά την 17.04.2024, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του ΟΚΑΝΑ www.okana.gr αι στα τηλέφωνα 210 8898217 και 210 8898271.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΗΓΗ