Αστυνομία: Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού

προσλήψεις εκπαιδευτικών

Η Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας (Αττική και Βέροια), προκήρυξε θέσεις για διορισμό διδακτικού προσωπικού για την εκπαιδευτική περίοδο 2024-2025.

Για το υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης και την αρτιότερη επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών της Σχολής, απαιτείται ο διορισμός τόσο επιστημονικού διδακτικού προσωπικού που κατέχει τους απαιτούμενους από την προκήρυξη τίτλους σπουδών, για να διδάξει αντικείμενα νομικής, ανθρωπιστικής κατάρτισης κ.ά., όσο και αστυνομικού διδακτικού προσωπικού εξειδικευμένων γνώσεων, για τη διδασκαλία ειδικών επαγγελματικών μαθημάτων.

Η Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

τον αναγκαίο αριθμό σε διδακτικό προσωπικό (τακτικό – αναπληρωματικό), επιστημονικό και αστυνομικό, που θα διορισθεί για να διδάξει στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, σε Αττική και Βέροια, στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2024-2025, τα παρακάτω αναγραφόμενα γνωστικά αντικείμενα, με αποζημίωση που καταβάλλεται για κάθε ώρα διδασκαλίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω (στ) σχετική, ως ακολούθως:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Προκήρυξη μέχρι την

Παρασκευή 19-04-2024

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας

στην Αττική (Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 136 71 – Αχαρνές Αττικής) και

στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας στη Βέροια (Ειδικού Φρουρού Χαράλαμπου Αμανατίδη 6 Τ.Κ. 59 100 – Πανόραμα Βέροιας Ημαθίας),

αντίστοιχα για κάθε Σχολή, ταχυδρομικά (συστημένα, με ευκρινή τη σφραγίδα ταχυδρομείου), αριθμημένα με ενιαία αρίθμηση, από την πρώτη μέχρι την τελευταία σελίδα του τελευταίου δικαιολογητικού και καταγεγραμμένα σε πίνακα περιεχομένων, στον οποίο θα αναγράφεται ο/οι αριθμός/-οι σελίδας/-ων του καθενός.

Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η σωστή συμπλήρωση της αιτήσεως είναι αποκλειστική ευθύνη του/της υποψηφίου/ας.

Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του/της υποψήφιου/ας να δηλώσει άμεσα στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει στα δικαιολογητικά που κατέθεσε και λαμβάνονται υπόψη για τον διορισμό του/της.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν τα προσόντα του διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού.

Αποκλείεται από τον διαγωνισμό υποψήφιος/α χωρίς ειδοποίηση, όταν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή/και δεν υποβάλλονται εμπρόθεσμα ή/και δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται πρωινές ώρες, στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας στην Αττική (Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 136 71 – Αχαρνές Αττικής) και στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας στη Βέροια (Ειδικού Φρουρού Χαράλαμπου Αμανατίδη 6 Τ.Κ. 59 100 – Πανόραμα Βέροιας Ημαθίας), αντίστοιχα για κάθε Σχολή.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Σπουδών και Δημοσίων Σχέσεων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας στην Αττική (τηλ. 210 2424309, 310, 311, 312) και από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας στη Βέροια (τηλ. 2331440146, 2331440155, 2331440156), από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 14:00 και στις ιστοσελίδες: http://www.astynomia.gr και http://diavgeia.gov.gr., όπου θα αναρτηθεί και η παρούσα, με συνημμένα τα έντυπα αιτήσεων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΗΓΗ