20 Προσλήψεις Νοσηλευτών, Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών, Ειδ. Θεραπευτών

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά είκοσι (20) ατόμων, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 01.12.2025, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση επέκτασης του έργου, με έδρα την Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

– ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, 6 θέσεις

– ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, 6 θέσεις και

– ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, 5 θέσεις

– ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, 3 θέσεις

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την

03.04.2024 ημέρα Τετάρτη και λήγει την

17.04.2024 ημέρα Τετάρτη

Αιτήσεις που υποβλήθη αν πριν από την 03.04.2024 ή που θα υποβληθούν μετά την 17.04.2024, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του ΟΚΑΝΑ www.okana.gr αι στα τηλέφωνα 210 8898217 και 210 8898271.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

ΠΗΓΗ