Νέα Ιωνία: Προσλήψεις καλλιτεχνικού και αθλητικού προσωπικού

Στο Δήμο Νέας Ιωνίας, ο Οργανισμός Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας, ανακοίνωσε τη πρόσληψη με σύµβαση µίσθωσης έργου, συνολικά οκτώ (08) ατόµων καλλιτεχνικού και αθλητικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Οργάνωση των πολιτιστικών- καλλιτεχνικών τµηµάτων του Νοµικού Προσώπου, του Ωδείου ∆ήµου Νέας Ιωνίας και της οργάνωσης αθλητικών τµηµάτων».

Οι ειδικότητες που ζητά είναι: 

ΤΕ Μουσικής ∆ιευθυντής/τρια Πολυφωνικής Χορωδίας

ΤΕ Μουσικής ∆ιευθυντής/τρια Παραδοσιακής Χορωδίας

ΠΕ Καθηγητών Μουσικής – Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής/τρια Ωδείου

∆Ε ∆ασκάλος/α Κλασσικού Χορού – (Μπαλέτου)

ΤΕ Μουσικής (Αρχιµουσικός Φιλαρµονικής Ορχήστρας)

ΠΕ Καθηγητής/τρια Φυσικής Αγωγής (Ειδικότητα Ενόργανης Γυµναστικής)

ΠΕ Καθηγητής/τρια Φυσικής Αγωγής (Ειδικότητα Παραδοσιακών Χορών)

Οι ενδιαφερόµενοι/ες καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση δηλώνοντας ρητά την ειδικότητα και τον κωδικό θέσης, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προβλέπονται για την απόδειξη των προσόντων τους και να την υποβάλουν στον φορέα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας pgiouvanoglou@neaionia.gr ή vharisi@neaionia.gr σε ενιαίο αρχείο, (αναγράφοντας στη θέση του αποστολέα το ονοµατεπώνυµο και την ειδικότητα), απευθύνοντας την στο τµήµα διοικητικών και οικονοµικών υπηρεσιών, υπόψη της κας Π. Α. Γιουβάνογλου στο τηλ. 210-2777721, 210-2759768 εσωτ. 16. 

Η Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση συµµετοχής πρέπει απαραιτήτως να εµφανίζεται υπογεγραµµένη µε φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Κατ’ εξαίρεση µπορεί να υποβάλλεται ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Ηρακλείου 268, 1ος όροφος ,Τ.Κ. 14231 Νέα Ιωνία.

Οι υποψήφιοι/ες µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στον διαδικτυακό τόπο
του ΟΠΑΝ  http://www.opandni.gr

Το εµπρόθεσµο των ηλεκτρονικών αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) µε το οποίο αποστέλλονται οι αιτήσεις των υποψηφίων. Η υπηρεσία υποχρεούται να ενηµερώνει µε e-mail τους υποψήφιους για τον αριθµό πρωτοκόλλου που έλαβαν οι αιτήσεις τους.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Τηλ. : 210-2777721

Υποβολή αιτήσεων: από 23-09-2022 έως και 02-10-2022

Δείτε εδώ την προκήρυξη: