Δήμος Τριφυλίας: Προσλήψεις προσωπικού

ΑΔΜΗΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Ο Δήμος Τριφυλίας θα προβεί στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Τριφυλίας, που εδρεύει στην Κυπαρισσία, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και συγκεκριμένα:

1 θέση ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, έως 8 μήνες 

1 θέση ΠΕ Μηχανολόγων  Μηχανικών, έως 8 μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τριφυλίας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Δημαρχείου 2, Κυπαρισσία, ΤΚ 24500, είτε ηλεκτρονικά dimtrifylias@gmail.com.

Υποβολή αιτήσεων: από 21η Σεπτεμβρίου 2022 και έως την 30η Σεπτεμβρίου 2022

Για λοιπές πληροφορίες στα τηλέφωνα:  2761360702 κα Μπάλτα – 2761360703 κα Φιτσώρου.

Δείτε εδώ την προκήρυξη: