Κατερίνη: Νέες θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Κατερίνης, προσλαμβάνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8 μηνών, δώδεκα (12) άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Αποφρακτικού Μηχανήματος

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση, μαζί με τα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΥΑ Κατερίνης, Σβορώνου 17 (Τ.Θ 150), ΤΚ 60133, ΚΑΤΕΡΙΝΗ απευθύνοντάς την υπόψη κας Ντάλλα Ανδρονίκης. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Έναρξη κατάθεσης αιτήσεων: Τετάρτη 02 Νοεμβρίου 2022

Λήξη κατάθεσης αιτήσεων: Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022

Τηλ. Επικοινωνίας: 2351440804

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/