Δήμος Κηφισιάς: Πρόσληψη 23 ατόμων

Ο Δήμος Κηφισιάς προσλαμβάνει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, είκοσι τρία (23) άτομα για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας (αντιµετώπιση επειγουσών και σοβαρών αναγκών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του ∆ήμου (∆ιονύσου 24 και Μυρσίνης 2 – ισόγειο), προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης, εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων του ∆ήμου.

Πληροφορίες στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναμικού – Μητρώων και ∆ιαδικασιών Προσωπικού, στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2132007189-155-186-153.

Κατάθεση αιτήσεων Τρίτη 1, Τετάρτη 2 και Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022.

Δείτε την προκήρυξη