Ηράκλειο Κρήτης: Θέση εργασίας για 24 μήνες

Στο Ηράκλειο Κρήτης, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός (ΑΟΤΑ), προσλαμβάνει με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής «εταιρεία»), που εδρεύει στον Δήμο Ηρακλείου, με αντικείμενο το έκτακτο έργο της εκτέλεσης τμήματος της Προγραμματικής Σύμβασης: «Εξωστρέφεια αγροτικής οικονομίας Ηρακλείου1» συνολικής διάρκειας έως είκοσι τέσσερις μήνες (24).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ 1/2022 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπρόσωπος, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του «Οργανισμού» στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ.Ικάρου 66, 716 01 Ν.Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Κρήτης, απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Ανάπτυξης υπόψιν κας Δέσποινας Διαλυνά. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται, με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Τηλ. επικοινωνίας: 2813 409779 και 2813 409450

Δείτε την προκήρυξη

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/