Ηράκλειο Κρήτης: 6 θέσεις εργασίας στα ΚΔΑΠ Ηρακλείου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου (ΔΗΚΕΗ), ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης στα εννέα (9) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Ηρακλείου.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ (μερικής απασχόλησης)

ΠΕ/ΤΕ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ (μερικής απασχόλησης)

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ (μερικής απασχόλησης)

ΠΕ/ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (μερικής απασχόλησης)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2.    Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού και να συνοδεύεται από την αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)

3.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους, στην οποία να δηλώνουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 και ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού Κώδικα ν. 3528/2007 (Α` 26), με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2207/1994 (Α` 65), (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση)

4.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους, στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 4765/2021 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

5.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) και σε περίπτωση πολυτεκνίας συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/τ.Α΄/24-12-2014).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είτε ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kdap@dikeh.gr, είτε ταχυδρομικώς είτε δια ζώσης στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, που βρίσκονται στο ισόγειο του Παλαιού Δημαρχείου Νέας Αλικαρνασσού, στην ταχυδρομική διεύθυνση Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Κρήτης ΤΚ 716 01 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης και η πληρότητα των δικαιολογητικών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αιτούντος.

Υποβολή αιτήσεων: από την Πέμπτη 13.10.2022

Τηλ. 2813 409820

Δείτε την προκήρυξη

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/