Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού: Προσλήψεις Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών, Κοινωνιολόγων, Νομικών

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ), μέσω της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας (ΔΨΥΚΠ), 

καλεί τους ενδιαφερόμενους

για σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου να ενταχθούν στην Πολυκλαδική Ομάδα, του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Προς μια συντονισμένη και συνεργατική προσπάθεια για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο» (Support to prevent and combat child sexual abuse-CSA) (ISF/2022/SA/1.4.1.) του ΙΥΠ στην Αττική, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την Πρόσκληση, για τις κάτωθι ειδικότητες:

1. Μία (1) θέση ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών προς κάλυψη θέσης Ερευνητή/τριας-Εκπαιδευτή/τριας με ερευνητική εμπειρία σε θέματα δικαιωμάτων του παιδιού, πρόληψης κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών και εκπαίδευσης επαγγελματιών, με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ πλήρους (8ωρης) απασχόλησης, διάρκειας σε κάθε περίπτωση έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του Έργου.

2. Μία (1) θέση ΠΕ Κοινωνιολόγων προς κάλυψη θέσης Ερευνητή/τριας-Εκπαιδευτή/τριας με ερευνητική εμπειρία σε θέματα δικαιωμάτων του παιδιού, πρόληψης κακοποίησηςπαραμέλησης παιδιών και εκπαίδευσης επαγγελματιών, με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ πλήρους (8ωρης) απασχόλησης ή με σύμβαση έργου διάρκειας σε κάθε περίπτωση έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του Έργου.

3. Δύο (2) θέσεις ΠΕ Νομικών (θέση Senior και θέση Junior) με εξειδίκευση και ανάλογη ειδίκευση ή/και εμπειρία σε συναφή θέματα σχετικά με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και, ιδίως, τα δικαιώματα του παιδιού και την προστασία δεδομένων με συμβάσεις έργου διάρκειας σε κάθε περίπτωση έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του Έργου.

4. Μία (1) θέση ΠΕ Ψυχολόγων προς κάλυψη θέσης Ερευνητή/τρια με ερευνητική εμπειρία σε θέματα δικαιωμάτων του παιδιού, πρόληψης κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών και εκπαίδευσης επαγγελματιών με Σύμβαση Ανάθεσης Έργου απασχόλησης, διάρκειας δέκα (10) μηνών.

Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη στελέχωση της ΠΟ του έργου που υλοποιεί η Δ/νση ΨΥΚΠ του ΙΥΠ με τίτλο

«Ειδική Δράση Προς μια συντονισμένη και συνεργατική προσπάθεια για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο»

υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

institutech@ich.gr, έως και δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την κατά τα ανωτέρω ανάρτηση της παρούσας Πρόσκλησης, ήτοι έως και την

30/04/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

Το ΙΥΠ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (εφεξής: «ΝΠΙΔ») μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αποτελεί φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και διέπεται από το ιδρυτικό του π.δ. 867/1979 (Α΄ 249).

Παρέχει δωρεάν και καθολικές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας στο παιδί και στην οικογένεια, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Παράγει εξειδικευμένο έργο πρόληψης και παροχής κλινικών υπηρεσιών, έρευνας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, ενώ παράλληλα αναπτύσσει ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα στο πεδίο της υγείας του παιδιού.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΗΓΗ