4Ε/2020: Οριστικά αποτελέσματα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4Ε/2020 

(Κωδικός Θέσης 10006)

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι εκδόθηκαν οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων, κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων (κληθέντων σε συνέντευξη και μη προσελθόντων) της διαδικασίας πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, από επιλαχόντες, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ., με διετή σύμβαση, στο γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορικής» (Κωδικός Θέσης: 10006) της Προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π. 4Ε/2020 (Φ.Ε.Κ. 45/17.11.2020 & 47/24.12.2020, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν. 4765/2021 (Φ.Ε.Κ. 6/τ.Α΄/15.1.2021) και του άρθρου 6 του ν. 4915/2022 (Φ.Ε.Κ. 63/τ.Α΄/24.3.2022), όπως ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Οι ανωτέρω πίνακες έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και ο πίνακας προσληπτέων έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση. Μετά την έκδοση του σχετικού Φ.Ε.Κ. θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Σημειώνεται ότι μία (1) θέση παραμένει κενή, λόγω έλλειψής δεκτών υποψηφίων στο ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ