ΙΕΚ Τουρισμού: Προσλήψεις προσωπικού

Τα ΙΕΚ Τουρισμού στην Θεσσαλονίκη, προσλαμβάνουν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, που εδρεύει στην Περαία του Δήμου Θερμαϊκού.

Ειδικότητες:

ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει από το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 έως και Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο Τουρισμού, ΙΕΚ Θεσσαλονίκης, Ξενοδοχείο Ξενία Ήλιος, 57019 Περαία Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία, υπόψη κ. Βασιλικής Μανιού.

Τηλ. επικοινωνίας: 2392025551

Δείτε την προκήρυξη