ΑΣΕΠ 5Ε/2021: Αποτελέσματα

Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων, της Προκήρυξης 5E/2021,  για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, δύο (2) συνολικά θέσεων Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού Προσωπικού, στο «Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)», με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στα γνωστικά αντικείμενα «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (Κωδικός Θέσης: 10014, μία θέση) και «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ/ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (Κωδικός θέσης: 10028, μία θέση).

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα αποκλειομένων για τυπικούς λόγους, εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων δεν προβλέπονται.

Οι τελικοί προσωρινοί πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και αποκλειομένων θα προκύψουν μετά τη διενέργεια των ατομικών συνεντεύξεων.

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων:

 

Πηγή: ΑΣΕΠ