ΕΕΕΠ: Πρόσληψη 15 οικονομολόγων – ελεγκτών

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), για την υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης Συμμόρφωσης, προτίθεται να απασχολήσει δεκαπέντε (15) επιστήμονες Οικονομικής Κατεύθυνσης με εμπειρία στον χώρο της ελεγκτικής, με σύμβαση μίσθωσης έργου (σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών), διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με δυνατότητα μιας ανανέωσης για άλλους τέσσερις (4) μήνες.

Το ύψος της αμοιβής συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου και την προϋπολογισθείσα για το εκάστοτε ανατιθέμενο έργο δαπάνη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ελεγκτές (Auditors)
Αντικείμενο:
Διενέργεια Ελέγχων (επιτόπιοι ή εξ αποστάσεως ή κεκαλυμμένοι έλεγχοι), που διενεργούνται προκειμένου να διαπιστωθεί η Συμμόρφωση του Ελεγχόμενου προς το Ρυθμιστικό Πλαίσιο της Ε.Ε.Ε.Π., με βάση μια μεθοδολογικά τυποποιημένη και τεκμηριωμένη διαδικασία.

Ενδεικτικά, ο έλεγχος αφορά τη νομιμότητα διεξαγωγής του παιγνίου, την τήρηση των κανόνων διεξαγωγής του, την εφαρμογή των όρων της άδειας, την οικονομική διαχείριση του παιγνίου, την απόδοση των κερδών στους παίκτες στο Δημόσιο και τους δικαιούχους φορείς του, όπως αυτές προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, τις άδειες και τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ των αδειοδοτημένων παρόχων και του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι εργαζόμενοι στην Αρχή δύνανται να λάβουν επαγγελματική κατάρτιση λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου, ενώ είναι πιθανόν να εκτελούν υπηρεσιακές μετακινήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Πτυχίο ΑΕΙ / ATEI Οικονομικής Κατεύθυνσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
Γνώση Αγγλικής Γλώσσας Γ1/C1
Εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη στο αντικείμενο

Η υποβολή της αίτησης και των συνημμένων ξεχωριστών αρχείων, πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@gamingcommission.gov.gr

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστέλλουν διευκρινιστικά ερωτήματα επί της διαδικασίας στο qa-eeep@gamingcommission.gov.gr.
Η ενημέρωση των υποψηφίων θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στην αίτηση του υποψηφίου.


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 14.10.2022 και λήγει στις 31.10.2022.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πήρε παράταση από 31.10.2022 σε 10.11.2022, ημέρα Πέμπτη.

Δείτε την αίτηση συμμετοχής:

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Πηγή: www.gamingcommission.gov.gr