Γενικό Επιτελείο Ναυτικού: Προσλαμβάνει μόνιμο προσωπικό

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας προκήρυξε έξι (6) θέσεις Αξιωματικών προέλευσης Έφεδροι εξ Εφέδρων και κατ’ Απονομή στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας), ως εξής:

– Τρείς (3) Διπλωματούχους (ΠΕ) 

– Τρείς (3) Πτυχιούχους (ΤΕ) 

α. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

(1) Δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού – Μηχανικού Γεωπληροφορικής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή ισότιμο δίπλωμα/πτυχίο αλλοδαπής αναγνωρισμένο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

(2) Πτυχίο Τοπογράφου Μηχανικού ή Μηχανικού Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) ή ισότιμο δίπλωμα αλλοδαπής αναγνωρισμένο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

(3) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) για την περίπτωση της ανωτέρω παραγράφου 1.α (ΠΕ).

(4) Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (Καλή)

Οι επιτυχόντες:
α. Θα καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) ως προέλευσης Έφεδροι εξ Εφέδρων και κατ’ Απονομή, ως Αξιωματικοί Σωμάτων και ειδίκευση Οικονομικού (Ο), σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 3883/2010.
β. Ο απονεμόμενος βαθμός θα είναι αυτός του Ανθυποπλοιάρχου (Ο).
γ. Με την ονομασία τους ως Αξιωματικοί έχουν τα ίδια υπηρεσιακά και οικονομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους μονίμους συναδέλφους τους, δεν έχουν υποχρέωση ελάχιστης παραμονής στο στράτευμα, τοποθετούνται δε στην Υδρογραφική Υπηρεσία (ΥΥ) του ΠΝ.
δ. Κατά την υπηρεσία τους εκτός των άλλων θα συμμετάσχουν σε αποστολές συλλογής δεδομένων πεδίου, είτε με πλοία του ΠΝ, είτε με αυτόνομα συνεργεία. Επιπλέον
θα συμμετάσχουν σε όλη τη διαδικασία παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου προϊόντων της ΥΥ.
ε. Μετά την πάροδο πέντε (5) ετών ευδόκιμης υπηρεσίας από την απονομή του βαθμού του Ανθυποπλοιάρχου, έχουν δικαίωμα να μονιμοποιηθούν, με το βαθμό που φέρουν, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 3883/2010.
στ. Μετά τη μονιμοποίηση τους εξομοιώνονται πλήρως με τους αντίστοιχους μόνιμους εν ενεργεία Αξιωματικούς του ΠΝ της ειδικότητάς τους, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, βαρύνονται δε με υποχρέωση ελάχιστου χρόνου παραμονής στο στράτευμα οκτώ (8) ετών, από την ημερομηνία μονιμοποίησης.
ζ. Κατόπιν της μονιμοποίησης διατηρούν το βαθμό τους, ενώ όσον αφορά θέματα βαθμολογικών προαγωγών και ηθικών αμοιβών, ο χρόνος που διήνυσαν στο βαθμό πριν τη μονιμοποίηση λογίζεται ως αντίστοιχος συνολικός χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό ως μόνιμου Αξιωματικού.

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γυναίκες και άνδρες που έχουν εκπληρώσει τις  στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ενώ δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι εκπλήρωσαν άοπλη θητεία ή εναλλακτική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.

5. Οι υποψήφιοι πρέπει:
α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. 
β. Να μην έχουν υπερβεί τα 33 έτη.
γ. Να μην έχουν τη στρατιωτική ιδιότητα.
δ. Να είναι διπλωματούχοι/πτυχιούχοι:
(1) Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισοτίμου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής και να κατέχουν τη σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
(2) Πτυχιούχοι Ιδρύματος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ως παράγραφος
ε. Να είναι σωματικά κατάλληλοι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 11/2014 (Α’ 17).
στ. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα εκατοστά (1,60μ) οι γυναίκες και ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70μ) οι άνδρες.

6. Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι:
α. Δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανωμοτί κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, ανυποταξία, λιποταξία, για παράβαση των νόμων περί προστασίας της χώρας, του Πολιτεύματος και της ελευθερίας των πολιτών, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, αρχαιοτήτων τρομοκρατίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών.
β. Δεν έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα και δεν διώκονται για κακούργημα ή οποιοδήποτε πλημμέλημα της προηγούμενης υποπαραγράφου, έστω κι αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
γ. Δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη απόφαση.

7. Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν και τα τιθέμενα κωλύματα να εκλείπουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

8. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα συμβάλλει στη διαμόρφωση πληρέστερης και ολοκληρωμένης άποψης από το Συμβούλιο Επιλογής Υποψηφίων Αξιωματικών.
β. Αυτεπάγγελτα θα αναζητηθούν από την ΥΥ τα κάτωθι:
(1) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κάποια από τις αξιόποινες πράξεις, που περιλαμβάνονται στην παρ. 6 της παρούσας.
(2) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης, για τους άνδρες υποψηφίους.

γ. Η ΥΥ έχει το δικαίωμα πριν από την έκδοση του π.δ. ονομασίας σε Αξκούς να διενεργεί αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών, που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι και που είναι απαραίτητα για την πρόσληψη τους ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξη τους κατά τη διαδικασία πρόσληψης.

Μετά τη σύνταξη των πινάκων αποδοχής και απόρριψης υποψηφίων, οι υποψήφιοι θα περάσουν εξετάσεις σωματικής ικανότητας και ψυχομετρικές δοκιμασίες.

Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν τα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, στη διεύθυνση prokirixi@hnhs.gr 

Περαιτέρω πληροφορίες/διευκρινήσεις στα τηλέφωνα: 210- 6551752, 210-6551824 εργάσιμες ημέρες από 10:00 έως 13:00.

 

Δείτε εδώ τη προκήρυξη: