Φιλοθέη – Ψυχικό: Πρόσληψη καλλιτεχνικού – εκπαιδευτικού προσωπικού

Εκπαιδευτικός

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης – Ψυχικού, ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό – εκπαιδευτικό προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σκοπό την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της επιχείρησης, το οποίο θα αμείβεται σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο από τους ωφελούμενους, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και οκτώ (8) μήνες για το έτος 2022-2023.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΔΕ Καθηγητές χορού 

ΠΕ Καλών Τεχνών

ΤΕ Πληροφορικής 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους, είτε ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (σφραγίδα και απόδειξη ταχυδρομείου) στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (Δ/νση: Βεκιαρέλλη 11, Φιλοθέη, 15237, υπ’όψιν κ. Φώτιου Χατζίδη, τηλ. 210 6822217).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης στις εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της Επιχείρησης.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες μόνο, και κατά τις ώρες 10:00 έως 13:00 και έως και την 27/09/2022.

Δικαιολογητικά που προσκομισθούν μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη: