Χερσόνησος: Πρόσληψη 36 ατόμων στο Ωδείο του Δήμου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου, προκηρύσσει την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία για εννέα (9) μήνες, η διάρκεια της οποίας θα ξεκινά την 1η Οκτωβρίου 2022 ή από την υπογραφή της σύμβασης και θα τελειώνει την 30η Ιουνίου 2023, συνολικού αριθμού τριάντα έξι (36).
Δείτε τις θέσεις αναλυτικά στην προκήρυξη:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση koinofelis@hersonisos.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Χ., στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου, Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών Τ.Κ. 71500 υπόψιν κας Γιανναδάκη Άννας (τηλ. επικοινωνίας: 2810332138).

Η αυτοπρόσωπη ή μετ’ εξουσιοδοτήσεως κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στην ανωτέρω διεύθυνση καθημερινά από τις 9:00 έως τις 14:00.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: από Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου έως Σάββατο 01
Οκτωβρίου.

Η ανωτέρω προθεσμία, ως προς την ηλεκτρονική ή ταχυδρομική υποβολή της αίτησης, λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.