Δήμος Μεταμόρφωσης: Προσλαμβάνει 14 βρεφονηπιοκόμους

Ο Δήμος  Μεταμόρφωσης, ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 31 Ιουλίου 2023), συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο Δήμο.

Ειδικότητες:

7 Βρεφονηπιοκόμοι ΤΕ

7 Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων ΔΕ

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 04-10-2022

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13-10-2022

Οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (protokolo@metamorfossi.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μεταμόρφωσης, Ι. Ράλλη & Δημαρχείου, Τ.Κ. 14452, Μεταμόρφωση, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κας Βασιλάκη Αφροδίτης & κου Χατζάκη Εμμανουήλ (τηλ. επικοινωνίας: 2132012900).

Δείτε εδώ την προκήρυξη:

Ακολουθήστε μας στη σελίδα μας στο  facebook workpress

 

Πηγή: Δήμος Μεταμόρφωσης