Δήμος Κατερίνης: Προσλήψεις στο Κέντρο Κοινότητας

Ο Δήμος Κατερίνης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά και δημιουργία ΚΕΜ Δήμου Κατερίνης”.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

  • ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

  • ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

  • ΥΕ Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της, μέχρι 12 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Υποέργου.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.12 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Κατερίνης, Πλατεία Δημαρχείου 1, Τ.Κ. 60133, Κατερίνη, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων-Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψη κ. Θωμά Γιαννώτα (τηλ. επικοινωνίας: 2351350412, 2351350411, 2351350430, 2351350406).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προκειμένου να αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις, συνιστάται στους υποψηφίους πρώτα να διαβάσουν προσεκτικά το κείμενο της Ανακοίνωσης σε συνδυασμό με τις οδηγίες που παρέχονται στα συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και στη συνέχεια να προβούν στη συμπλήρωση της αίτησής τους.

Η ευθύνη της:

α) ορθής συμπλήρωσης της αίτησης και

β) προσκόμισης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΤΡΙΤΗ 09-07-2024 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-07-2024.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΗΓΗ