12Κ/2021: Αποτελέσματα προσλήψεων από επιλαχόντες στο Κτηματολόγιο

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΠΟ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 12Κ/2021

ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και αποκλειομένων υποψηφίων για την πλήρωση, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και ειδικότερα δεκαέξι (16) θέσεων κλάδου/ειδικότητας ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ και δεκαοκτώ (18) θέσεων κλάδου/ειδικότητας ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, χωρίς νέα προκήρυξη, στο Ελληνικό Κτηματολόγιο Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν.4765/2021.

Η κατάρτιση των ως άνω πινάκων πραγματοποιήθηκε ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων,  και κριτηρίων και προσόντων των επιλαχόντων της Προκήρυξης 12Κ/2021 (ΦΕΚ 65/2021, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης:

α) του κλάδου ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ (κωδ. θέσης 513), με βάση τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει στην εν λόγω διαδικασία και με τη σειρά που είχαν στους πίνακες κατάταξης του ανωτέρου κλάδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη και σε συνδυασμό με τη δήλωση προτίμησής τους για τις νέες θέσεις (κωδ. θέσεων 301 έως 305) και

β) του κλάδου ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (κωδ. θέσεων 514 έως 522 & 524 έως 530) με βάση τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει στην εν λόγω διαδικασία και με τη σειρά που είχαν στους πίνακες κατάταξης του ανωτέρου κλάδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη και σε συνδυασμό με τη δήλωση προτίμησής τους για τις νέες θέσεις (κωδ. θέσεων 306-307).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

β) Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη της κατά τα ανωτέρω καταχώρισής τους στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

προθεσμία υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από την

 Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024 έως και τη Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Ένσταση για την Προκήρυξη 12Κ/2021
Κατηγορία: Π.Ε. – ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
T.Θ. 14308 Αθήνα
Τ.Κ. 11510

Δεκτή επίσης γίνεται και η υποβολή ένστασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: prosl.enstasi@asep.gr

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr), μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕ ΑΠΟ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ