Δήμος Αθηναίων: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 63 θέσεις εργασίας

πρόνοια

Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων για τις 63 θέσεις
που προκήρυξε ο Δήμος Αθηναίων, για το
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΥΑΔΑ),
με σύμβαση μίσθωση έργου και διάρκεια 12 μήνες

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από 13-10-2022 έως και
τη Δευτέρα 24-10-2022

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο έντυπο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΥΑΔΑ: www.kyada-athens.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων: www.cityofathens.gr στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και πιο συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες – Έντυπα – Διαδικασίες/Διαγωνισμών Φορέων – Μίσθ. Έργου ΣΜΕ στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι – Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες – Έντυπα Διαδικασίες/Διαγωνισμών Φορέων – Μίσθ. Έργου ΣΜΕ.

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους:

1. είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: smekyada@athens.gr

2. είτε αυτοπροσώπως (είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή) στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων, οδός Πειραιώς 35, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (στον 1ο όροφο), από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 9.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ..

Το εμπρόθεσμο των ηλεκτρονικών αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δε γίνονται δεκτές.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών  κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ, που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: 

ΙΑΤΡΟΙ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ, ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ, ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ, ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ, ΥΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ, ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ, ΥΕ ΠΛΥΝΤΡΙΩΝ.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook