Δήμος Αθηναίων: 63 νέες θέσεις εργασίας

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟ

Ο Δήμος Αθηναίων προσλαμβάνει 63 άτομα στο ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΥΑΔΑ), με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 12 μηνών.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε 13-10-2022  και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 24-10-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το έντυπο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΥΑΔΑ: www.kyada-athens.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων: www.cityofathens.gr , στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους:

1. είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: smekyada@athens.gr η οποία πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

2. είτε αυτοπροσώπως (είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή) στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων, οδός Πειραιώς 35, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (στον 1ο όροφο), από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 9.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ..

Ανυπόγραφες αιτήσεις δε γίνονται δεκτές.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών  κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ, που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: 

ΙΑΤΡΟΙ

 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

 ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ

 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 

ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 

ΥΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

 ΥΕ ΠΛΥΝΤΡΙΩΝ

 

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ