Γαλατάς: 10 νέες προσλήψεις

Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων, ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΥΕ Εργατών καθαρισμού ακτών

ΔΕ Οδηγών [Γ΄ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]

ΥΕ Εργατών καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (dhmostr@otenet.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων, Δημοτικό κατάστημα Γαλατά, Τ.Κ. 18020, Γαλατάς, υπόψη Αντιδημάρχου κου Σωτήριου Σούχλα.

Τηλ. επικοινωνίας: 6970080064.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 16/10/2022
ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10/2022

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Πηγή:  https://diavgeia.gov.gr/