Χανιά: Θέσεις Διοικητικών

Εκπαιδευτικός

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες κατόχους Πτυχίου τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και κατόχους πτυχίου Οικονομικών Επιστημών, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να συνάψουν συμβάσεις μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών της πράξης με τίτλο «Σχέδιο Δράσης του Επιμελητηρίου Χανίων για την Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete» και MIS 5100868.

Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια έως 31 Μαίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο στέλεχος της ομάδας έργου κ.Κατερίνα Μπικάκη και στο τηλέφωνο 2821052329.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται το αργότερο μέχρι 10/11/2022 και ώρα 15:00.

Δείτε την προκήρυξη