Χανιά: Νέες προσλήψεις στο Δημοτικό Γηροκομείο

Γιαγιά

Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες.

Η ειδικότητα που ζητά είναι: 

ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, Μελιδονίου 27, Τ.Κ. 73300, Χαλέπα Χανίων, απευθύνοντάς την στη Δ/νση του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων, υπόψιν κου
Καράκη Μιχαήλ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 03/11/2022 έως και 14/11/2022. 


Τηλ. επικοινωνίας: 2821023361.

Δείτε την προκήρυξη