Υπουργείο Πολιτισμού: Αποτελέσματα προσλήψεων στα Μουσεία

Το Υπουργείο Πολιτισμού, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2024, που αφορά στην πρόσληψη χιλίων πεντακοσίων είκοσι εννέα (1.529) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (7 μήνες) και όχι πέραν της 31.12.2024, για την κάλυψη αναγκών στους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Οι προσλήψεις αφορούν στις κάτωθι ειδικότητες:

  • ΤΕ Λογιστικού

  • ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

  • ΔΕ Νυχτοφυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

  • ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας εσωτερικών χώρων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Για πληροφορίες σχετικά με την Ανακοίνωση και τη συμμετοχή σε αυτή οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα (210 3805538 και 210 3805537) εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο sox@culture.gr.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ