ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα 6Ε/2021

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα του (www.asep.gr) τους αρχικούς πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους, της Προκήρυξης 6E/2021 για την πλήρωση μεταξύ άλλων, μιας (1) θέσεως Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στον ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ), στο γνωστικό αντικείμενο «Περιβάλλον (Φυσικό ή Οικιστικό) ή και Βιώσιμη Ανάπτυξη», (κωδικός θέσης: 10008).

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι στον αρχικό πίνακα αποκλειομένων για τυπικούς λόγους, εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω αρχικών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ εντός της ορισθείσας από την Επιτροπή Επιλογής προθεσμίας, από την

17η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα ώρα 8:00 έως και
την 21η Οκτωβρίου 2022ημέρα  Παρασκευή ώρα 14:00

αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → ΕΝΣΤΑΣΗ.

 Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων.

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων:

  • Εγχειρίδιο υποβολής ηλεκτρονικών ενστάσεων με αναλυτικές οδηγίες χρήσης.
  • Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4), τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 8:00 μέχρι 14:00.

Πηγή: https://www.asep.gr/