ΑΣΕΠ 8Κ/2022: Μόνιμες θέσεις για πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ

Αύριο Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 08.00, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για 70 θέσεις μόνιμου προσωπικού  
(Προκήρυξη 8Κ/2022)

Η Προκήρυξη 8K/2022 του ΑΣΕΠ αφορά σε μόνιμο διορισμό προσωπικού Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) στις παρακάτω υπηρεσίες:

  • στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ),
  • στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης-ΟΠΕΚΑ,
  • στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων-ΜΤΠΥ,
  • στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο-ΝΑΤ,
  • στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης-ΕΚΚΑ (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) και
  • στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

Αναλυτικότερα στην Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι πενήντα πέντε (55).

Οι Κλάδοι/Ειδικοτήτες αφορούν:
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Στην Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι δεκαπέντε (15).

Οι Κλάδοι/Ειδικότητες αφορούν:

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μεταξύ των θέσεων απασχόλησης υπάρχουν 10  θέσεις πολυτέκνων, 7  θέσεις τρίτεκνων, 7 θέσεις για άτομα με αναπηρία 50% και τρεις (3) για άτομα που έχουν συγγενείς πρώτου βαθμού με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Η υποβολή των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022.

Δείτε την Προκήρυξη