ΑΣΕΠ 2Ε/2021: Οριστικά αποτελέσματα

Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Ε/2021, για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ. [Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας – Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων], με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες προκηρύχθηκαν ως εξής:

  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Έργων και Χρηματοδοτήσεων», Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) – Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (Κωδικός Θέσης: 10003)
  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Διαχείριση Έργων», Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) – Υπηρεσία Υποστήριξης (Κωδικός Θέσης: 10008)
  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Κατάρτιση Δημοσίων Συμβάσεων και Διαχείριση Χρηματοδοτούμενων Έργων», Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) – Υπηρεσία Υποστήριξης (Κωδικός Θέσης: 10009) και
  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού», Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) – Υπηρεσία Υποστήριξης (Κωδικός Θέσης: 10010)

Στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέων, αναπληρωματικών, κατάταξης, δεκτών υποψηφίων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη, κληθέντων σε συνέντευξη και μη επιλεγέντων (αποκλειομένων) και αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες δεκτών υποψηφίων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη, κληθέντων σε συνέντευξη και μη επιλεγέντων (αποκλειομένων) και αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Οι πίνακες προσληπτέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού Φ.Ε.Κ.

Πηγή ΑΣΕΠ https://www.asep.gr/