ΑΣΕΠ: 102 προσλήψεις με απολυτήριο λυκείου

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων καθώς και οι Περιφερειακές του Υπηρεσίες ανά την Επικράτεια έχουν ανακοινώσει την πρόσληψη 122 ατόμων.

Από τις προσλήψεις αυτές οι 102 θέσεις εργασίας απευθύνονται σε προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μπορούν να τις διεκδικήσουν άτομα με απολυτήριο λυκείου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την προκήρυξη, γίνονται αποδεκτοί οι εξής τίτλοι σπουδών ΔΕ:

 • Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α΄κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή
  – Απολυτήριος τίτλος:
  – Ενιαίου Λυκείου ή
  – Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
  -Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
  – Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και επιπλέον,
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου,
 • Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής ή Ρωσικής γλώσσας.

Οι ειδικότητες που ζητούνται αφορούν συντηρητές έργων τέχνης και πωλητές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 102 θέσεις κατανέμονται σε 33 διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 5 Ιουλίου.