Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού: Προσλήψεις Μουσικών και Καλλιτεχνικού προσωπικού

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δώδεκα (12) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Αγίων Αναργύρων- Καματερού (Κεντρικό και Παράρτημα) και λειτουργία τμημάτων επιμόρφωσης, επαγγελματικού προσανατολισμού και δημιουργικής απασχόλησης: Κινησιολογία-κινητική αγωγή» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα μήνες (12).

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

 • ΔΕ Μουσικών (Βυζαντινής Μουσικής)

 • ΔΕ Μουσικών (ειδικότητας μονωδίας – κλασικού και σύγχρονου έντεχνου τραγουδιού)

 • ΔΕ Μουσικών (πιάνου για διδασκαλία οργάνου και συνοδεία πιάνου σχολής μονωδίας, τάξης σύγχρονου – έντεχνου τραγουδιού, μαθημάτων μουσικής δωματίου)

 • ΔΕ Μουσικών (ειδικότητας κλασικής κιθάρας)

 • ΔΕ Μουσικών (ειδικότητας ηλεκτρικό όργανο (αρμόνιο) υποχρεωτικά θεωρητικά)

 • ΔΕ Χορού ειδίκευση στον Κλασικό Χορό (για κινητική αγωγή,

  κινησιολογία σε παιδιά-εφήβους ενήλικες, τμήματα θεάτρου και

  σχολής μονωδίας)

 • ΔΕ Χορού ειδίκευση στον Χορό Τάνγκο

 • ΔΕ Χοροδιδασκάλων ειδίκευσης στους Ελληνικούς και Βαλκανικούς  Παραδοσιακούς Χορούς

 • ΔΕ Ηθοποιών

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της έως 12 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση δηλώνοντας ρητώς την ειδικότητά τους, τον κωδικό θέσης της προκήρυξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα προσόντα τους όπως αναφέρονται στον Πίνακα Β και στην ενότητα «Απαραίτητα δικαιολογητικά» και να την υποβάλουν στo Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (υπ΄όψη κας Σοφίας Μαυρίδη), Λεωφ. Δημοκρατίας 61, Τ. Κ. 13561 Άγιοι Ανάργυροι.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση, ή στον δημόσιο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (www.agankam.gov.gr).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων που θα υποβληθούν ταχυδρομικά κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογή απασχόλησης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση επιλογών απασχόλησης διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας στον έντυπο τύπο ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού και στον διαδικτυακό τόπο αυτού (www.agankam.gov.gr).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

αρχίζει την 16.04.2024  και λήγει την 25.04.2024.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΗΓΗ