22 επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους

Κατάρτιση

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ), υλοποιεί την νέα δράση:

«Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας».

Έναρξη υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών από υποψήφιους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην Πράξη από την Παρασκευή 09/09/2022

Η παρούσα Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων ίσου με το πλήθος των ωφελουμένων, προσαυξημένο κατά 25%.

Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Ελλάδα με εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Βασικός στόχος της δράσης είναι 16.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, να ενισχύσουν την επαγγελματική τους ικανότητα και εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης να αποκτήσουν το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Κατάρτισης  σε εξειδικευμένες όσο και οριζόντιες ειδικότητες και θεματικές ενότητες.

Αντικείμενα Κατάρτισης και εκπαιδευτικό επίδομα

Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν συνολική διάρκεια 120 ώρες, θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης και θα αφορούν τα εξής αντικείμενα:

 1. Στέλεχος Βιομηχανικής Παραγωγής (τήρηση προτύπων και διαδικασιών βιομηχανικής παραγωγής)
 2. Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας τροφίμων
 3. Τεχνικός Παραγωγής Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών
 4. Συντήρηση Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου
 5. Τεχνίτης Εργαλειομηχανών
 6. Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργου
 7. Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 8. Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων
 9. Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών (HTML, CSS, JavaScript)
 10. Digital Marketing και On Line Branding
 11. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων DPO
 12. Στέλεχος εξαγωγών και διεθνούς εμπορίου
 13. Προώθηση και Πώληση Προϊόντων/ Υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου
 14. Παροχή πρώτων βοηθειών – Ασφάλεια στην Εργασία
 15. Γραμματέας διοίκησης
 16. Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης
 17. Ειδικός στη Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων STEM
 18. Προσωπικό στήριξης και φροντίδας
 19. Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 20. Υπάλληλος τουριστικού γραφείου
 21. Ειδικός Διεθνών Διατροφικών Προτύπων και Εξυπηρέτησης Πελατών Εστιατορίου
 22. Στέλεχος Διαχείρισης και Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων

Το Εκπαιδευτικό Επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης  ανέρχεται στο ποσό των έξι ευρώ (6,00 €/ ώρα), συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.


Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Απαιτούμενα Κριτήρια

Για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλει αίτηση θα πρέπει να:

 • Να είναι από 18 ετών και άνω.
 • Nα είναι εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό Τομέα της Οικονομίας με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται.
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).
 • Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν οι Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.

Ως μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης της συμμετοχής των υποψήφιων για την ένταξή τους στο έργο, θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησής τους (ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης λαμβάνεται η ημερομηνία και η ώρα που ο αιτών θα ΥΠΟΒΑΛΕΙ οριστικά την αίτησή του η οποία πρέπει να συνοδεύεται απ΄ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά).

Διευκρινίζεται ότι:

 • Δεν απαγορεύεται η ταυτόχρονη συμμετοχή των ωφελούμενων σε άλλες επιδοτούμενες δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης εφόσον: 1. δεν υπάρχει σχετικός περιορισμός από την εκάστοτε δράση, 2. δεν είναι κοινές οι ώρες παρακολούθησης των προγραμμάτων κατάρτισης, 3. είναι διαφορετικό το αντικείμενο κατάρτισης.
 • Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ωφελούμενων σε περισσότερα του ενός γνωστικά αντικείμενα κατάρτισης στο πλαίσιο του ίδιου έργου / Δράσης.
 • Στα προγράμματα κατάρτισης δεν θα εμπλέκονται κατ’ ουδένα τρόπο οι επιχειρήσεις που απασχολούν τους ωφελούμενους.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή Διοικητικής Περιφέρειας.

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του έργου https://katartisi151.eydevek.gr/p/m/el-GR

Για οποιαδήποτε επιπλέον σχετική διευκρίνιση ή πληροφορία οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν σχετικό ερώτημα:

Α) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: katartisi151@eydevek.gr ή
Β) στο τηλέφωνο 210.300.9092 (Call Center).

Το Call Center λειτουργεί καθημερινά 9:00 – 17:00 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής και επίσημων Αργιών).

Πηγή: https://katartisi151.eydevek.gr/p/m/el-GR