Υπουργείο Παιδείας: Νέες Νομοθετικές Ρυθμίσεις

ΓΡΑΦΗΜΑ

Το Υπουργείο Παιδείας κατέθεσε στη Βουλή στις 26 Οκτωβρίου 2022, τις παρακάτω Νομοθετικές Ρυθμίσεις προς ψήφιση: 

Άρθρο 1: Παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης έως τρία χρόνια στα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) πλήρους απασχόλησης των ΑΕΙ, ως εμπειρογνώμονες σε διεθνείς οργανισμούς.

Άρθρο 2: Προβλέπεται ότι στη Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου συμμετέχουν 7 μέλη ΔΕΠ, τα οποία προέρχονται από ελληνικά ΑΕΙ, συμπεριλαμβανομένου και του ΕΑΠ, σε μία προσπάθεια ενίσχυσης της αυτονομίας και αυτοδιοίκησης του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 3: Προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης των ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στην καθαριότητα των χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έως και την 31η.03.2023. Επίσης ορίζεται ότι απαγορεύεται η μετατροπή των συγκεκριμένων συμβάσεων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Άρθρο 4: Προβλέπεται ότι η έγκριση του κτιριολογικού προγράμματος των ΑΕΙ προηγείται της εκπόνησης του πρώτου απαιτούμενου σταδίου μελέτης για το έργο, σύμφωνα με τις ισχύουσες για τις μελέτες διατάξεις.

Άρθρο 5: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ). Ειδικότερα, λόγω επικαιροποίησης των μεθόδων και μέσων των επιμορφώσεων με σκοπό εκπαιδευτικές ανάγκες, ορίζεται το εύρος κανονιστικής αρμοδιότητας της διοίκησης για την οργάνωση και υλοποίηση κάθε μορφής επιμόρφωσής τους.

Δείτε εδώ τις προτεινόμενες διατάξεις