Υπουργείο Ναυτιλίας: Προσλήψεις Λιμενικών

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκηρύσσεται διαγωνισμός για την απευθείας κατάταξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ειδικότητας Οικονομικού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν ιδιώτες πτυχιούχοι τμημάτων οικονομικής επιστήμης Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, εφόσον κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε οικονομικά θέματα ή διδακτορικό δίπλωμα σε οικονομικά θέματα.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων γίνεται με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης, που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Αριθμ. 2421.1/60089/2022 ΦΕΚ Τεύχος B’ 4638/02.09.20.

Τα απαραίτητα προσόντα είναι:

 • Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της Χώρας.
 • Να μην έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους, όριο το οποίο θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού
 • Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει ή να εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος
 • Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,63 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα.
 • Να είναι υγειονομικώς κατάλληλοι
 • Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας
 • Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (1) επεξεργασία κειμένων, (2) υπολογιστικά φύλλα και (3) υπηρεσίες διαδικτύου.
 • Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό
 • Να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι
 • Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων
 • Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική)
 • Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών.
 • Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, εξαιτίας τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων.
 • Να μη φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ), ή οπές από διάτρηση σώματος (piercing), σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματός τους, κατά την περιβολή της στρατιωτικής στολής, σύμφωνα με τις ισχύουσες για το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διατάξεις.

Τέλος οι υποψήφιοι  υποχρεούνται να επιτύχουν το ελάχιστο όριο των πενήντα (50) μέτρων ελεύθερης κολύμβησης, εντός χρόνου δύο (2) λεπτών (μία προσπάθεια).

Μοριοδότηση

Βαθμός τίτλου σπουδών         Χ 110 μόρια

Διδακτορικό                               400 μόρια

Μεταπτυχιακό                             200 μόρια

Δεύτερο Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό     30%

Γνώση ξένης γλώσσας*

άριστα        70 μόρια
πολύ καλά  50 μόρια
καλά          30 μόρια

* (Εάν υπάρχουν περισσότερες ξένες γλώσσες, μοριοδοτείται αυτή με το μεγαλύτερο βαθμό)

Τέλος υπάρχει η δυνατότητα από τους υποψηφίους να υποβάλουν ενστάσεις.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ με την Προκήρυξη του διαγωνισμού: