ΑΣΕΠ: 7Κ/2022 Tips για την σωστή υποβολή της αίτησης σας

Η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 7Κ/2022 του Υπουργείου Υγείας, αφορά προσλήψεις 3.720 μονίμου προσωπικού και θα καλύψει θέσεις προσωπικού σε όλη την Ελλάδα και σε περισσότερους από 120 νοσοκομειακούς φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι ΠΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Νοσηλευτικής και ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει αύριο Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 08:00 και λήγει στις 10 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ  https://www.asep.gr/asep/utilities/faces/e_services.jspx;jsessionid=pT9cukGZxxTbxpiUwPB3QdCXn7ta12q75iF_IBwoIPvvYkfZMZCX!-958797712

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Η κατανομή των θέσεων ανά κατηγορία εκπαίδευσης είναι:

– 493 θέσεις Κλάδου/Ειδικότητας: ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Κωδικός τίτλου: 101      
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ 401 έως 476)

– 2.253 θέσεις Κλάδου/Ειδικότητας: ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλω- μα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότη- τα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Κωδικός τίτλου: 201      
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ 501 έως 619)

– 974 θέσεις Κλάδου/Ειδικότητας: ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Τραυματολογίας Ορθοπεδικής ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων ή Ειδικής Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις ή Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ́ ή Β ́ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγ- γελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Κωδικός τίτλου: 301      
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ 701 έως 818)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

1. Ισχύει εντοπιότητα για κάποιες νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδος. Οι κωδικοί που πρέπει να συμπληρωθούν είναι:
ΚΩΔ. 06: Μόνιμος κάτοικος των Δήμων σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.στ., παρ.1, του αρ.12 του ν. 4765/2021 και την Διαπιστωτική Πράξη ΔΙΠΑΑΔ/Φ.1/835/ΟΙΚ. 8660/ 17.5.2021, όπως ισχύει (ΑΔΑ: ΨΨΜ246ΜΤΛ6-ΑΧΥ)(ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ́).
ΚΩΔ. 07: Μόνιμος κάτοικος των Δήμων σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ζ., παρ.1, του αρ.12 του ν.4765/2021 και τη Διαπιστωτική Πράξη ΔΙΠΑΑΔ/Φ.1/835/ΟΙΚ. 8660/17.5.2021 όπως ισχύει, (ΑΔΑ:ΨΨΜ246ΜΤΛ6-ΑΧΥ)(ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ́).

2. Ποσοστό θέσεων θα δοθεί σε άτομα πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων, τριτέκνων και τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντων Ποντίων ομογενών και ομογενών του ν. 2790/2000, ατόμων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, ατόμων που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και των τέκνων ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω καθώς και Ελλήνων υπηκόων που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.

3. Δίνει προβάδισμα σε όσους έχουν ειδική εμπειρία, δηλαδή σε αυτούς που εργάστηκαν το διάστημα από 25/2/2020 και έως 31/8/2022 και συμπεριλαμβάνει την εμπειρία που αποκτήθηκε όχι μόνο σε φορείς του δημοσίου αλλά και στο ιδιωτικό τομέα.

Θα πρέπει, για να αναγνωριστεί η ειδική εμπειρία να επισυνάψατε στην αίτηση σας ειδική βεβαίωση από το νοσηλευτικό ίδρυμα που εργαζόσαστε.

4. Στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική) πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί των θέσεων, των τίτλων σπουδών, των πρόσθετων προσόντων και της εντοπιότητας, δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης γίνεται μηχανογραφικά.

5. Για όλες τις θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις. Τα πρόσθετα προσόντα για κάθε θέση δίνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ», στήλη «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» με τους αντίστοιχους κωδικούς τους, όπως αναφέρονται παρακάτω:

ΚΩΔ. 001 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με το τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείταιως πρόσθετο προσόν.

ΚΩΔ. 002 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκησητου επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας.

ΚΩΔ. 003 Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών/τριών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ. 5 του ν. 3252/2004.

ΚΩΔ. 004 Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού Νοσηλευτή/τριας ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση τουεπαγγέλματος βοηθού Νοσηλευτή/τριας.

6. Οι θέσεις ΠΕ με κωδ. 431 θα καλυφθούν από προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3)ετών.
Οι θέσεις ΠΕ με κωδ. 416, 417 και 428 αφορούν ψυχιατρικές δομές (ΚΕΦΑΛ. Δ’).

7. Οι θέσεις ΤΕ με κωδ. 543 θα καλυφθούν από προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών.
Οι θέσεις ΤΕ με κωδ. 526, 527 και 546 αφορούν ψυχιατρικές δομές (ΚΕΦΑΛ. Δ’).

8. Οι θέσεις ΔΕ με κωδ. 743 θα καλυφθούν από προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών.
Οι θέσεις ΔΕ με κωδ. 727, 728 και 746
αφορούν ψυχιατρικές δομές (ΚΕΦΑΛ. Δ’).
Οι θέσεις ΔΕ με κωδ. 725
αφορούν το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (Ε.Κ.Α.) (ΚΕΦ. Δ’).

9. Το παράβολο τριών (3) Ευρώ, το προμηθεύεται ο υποψήφιος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας 👉 Φορέας Δημοσίου 👉Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravoloΟ ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

10. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε). Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει και τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις, στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί.

11. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

12. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται μετά τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας υποβολής αυτών, δεν λαμβάνονται υπόψη.

Δείτε ΕΔΩ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ με τον κωδικό της θέσης, τον κλάδο –ειδικότητα, τον φορέα, την έδρα –περιφερειακή ενότητα, τους αποδεκτούς τίτλους σπουδών (με τους κωδικούς τους), τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα (με τους κωδικούς τους), την εντοπιότητα, όπου προβλέπεται, και τον συνολικό αριθμό των θέσεων με ανάλυση αυτών που αντιστοιχούν στις κατηγορίες πολυτέκνων, αναπήρων: