Βοιωτία: 14 νέες θέσεις εργασίας για 12 μήνες

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, προκηρύσσει την πρόσληψη Επιστημονικού Προσωπικού και Λοιπών Ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 20 της Πράξης «Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης».

Η σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

  • ΠΕ Αρχαιολόγων
  • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων και στο σχεδιασμό αρχαιολογικών ευρημάτων
  • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
  • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων (και ελλείψει αυτού ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων)
  • ΔΕ Εργατοτεχνιτών (και ελλείψει αυτών ΥΕ Εργατών)

Τηλ.επικοινωνίας: 2262023559 & 2262080147

Υποβολή αιτήσεων: από 12.09.22 έως 21.09.22