Τρίπολη: Νέες προσλήψεις

Ο Δήμος Τρίπολης ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει δύο (2) άτομα, με σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου, στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκού Προγράμματος: “Δημιουργική Ευρώπη”, Τομέας “Πολιτισμός – Ψηφιακές τέχνες”.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

– Ερευνητής
Απαραίτητα προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη μουσική σύνθεση
Άριστη γνώση Αγγλικών και Γερμανικών
Εξειδικευμένες γνώσεις Η/Υ σε λογισμικό σύνθεσης και επεξεργασίας
Μουσικές γνώσεις σπουδών στην κλασική κιθάρα, στην αρμονία και στην αντίστιξη.
Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της έως και 31.8.2025.
Η αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 31.960 ευρώ (μικτές αποδοχές).

– Μουσικός
Απαραίτητα προσόντα
Απολυτήριος τίτλος σπουδών τουλάχιστον β/θμιας εκπαίδευσης
Πτυχίο μουσικών σπουδών από αναγνωρισμένη από το το κράτος σχολή
Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
Γνώσεις Η/Υ σε προγράμματα μίξης ήχου
Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της έως και 30.9.2024.
Η αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 29.610 ευρώ (μικτές αποδοχές).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 7 Νοεμβρίου 2022.

Τηλ.: 2713 600431

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ